Werksessie: Podium voor bewonersinitiatieven op 27 juni in Lelystad

Hoe krijgen burgercollectieven de waardering voor de bijdrage die zij leveren aan de houdbaarheid van de zorg en hoe kunnen we de samenwerking tussen de markt, overheid en burger stimuleren?

In Nederland zijn al 1 miljoen mensen bezig met burgerinitiatieven, van zorg en welzijn tot aan energie, voedsel en cultuur en onderwijs. Er ontstaat langzamerhand een nieuwe balans tussen de markt, overheid en burger. Burgers gaan het steeds meer zelf doen. We ontdekken dit meer en meer in de hoge maatschappelijke veerkracht die er al is. Dit biedt voor Samen Buurten – in samen werking met Samenkragt en Flever – de kans voor een serie van gekantelde werksessies: de burger staat centraal. 

Burgerinitiatieven zijn van groot belang omdat ze de kracht en betrokkenheid van individuen in de samenleving mobiliseren. Ze bieden een platform voor gemeenschapsopbouw, empowerment en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Burgerinitiatieven bevorderen participatie, versterken sociale cohesie, stimuleren innovatie en dragen bij aan een veerkrachtige en duurzame samenleving.

Het maatschappelijk initiatief levert een grote bijdrage aan onze samenleving. De coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe mensen van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Zij herontdekken de waarde van noaberschap en gemeenschapszin. Er bestaat een andere wereld tussen overheid en markt, tussen publiek en privaat. Dat is de wereld van gemeenschappen, van bewoners en hun collectieven. Maar welke verbindingen zien we tussen de drie disciplines en hoe kunnen we deze eventueel optimaliseren?  

Dit is een samenwerking tussen Samenkragt, Flever en Samenbuurten.

Praktische informatie

Datum: Dinsdag 27 juni
Tijd: 
14.00 uur tot en met 17.00 uur
Locatie: 
Stichting Utopodium in Lelystad
Prijs: 
Gratis
Deelnemers: maximaal 50 deelnemers

Meld je hier aan: https://samenbuurten.nu/27-06-2023-podium-voor-bewonersinitiatieven-

Het globale programma:

14.00 uur – 14.15 uur: Ontmoet Utopodium, theater Rap & Roer

De ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat de overheid en de markt de maatschappelijke uitdagingen niet (meer) alleen aankunnen. Daar zijn ook de burgerinitiatieven voor nodig. Utopodium is daar een geweldig voorbeeld van. Ron en Caroline vertellen over Utopodium en wat Rap en Roer doet, over hun visie en wat zij betekenen voor de de buurt en bewoners.

14.15 uur – 14.45 uur: Markt, overheid en burger

In een gesprek komen Freerk Dijkstra (Flever), Winne van Woerden (Commons Network) en Sjaak Kruis (Wethouder Lelystad met onder meer de portefeuilles ‘Mensen maken de buurt’, participatie en cultuur) bijeen om te praten over de verbinding en de eventuele mismatch tussen deze drie partijen. Eenieder praat vanuit zijn/haar eigen expertise, werkwijze en ervaringen. 

14.45 uur – 15.00 uur: Rondleiding door Utopodium

15.00 uur – 15.15 uur: Pauze

15.15 uur – 16.30 uur: Werksessies: welke kansen liggen er?

Het is hoog tijd dat de snelgroeiende beweging: ‘burgerinitiatieven’ de plek krijgt die haar toekomt. Samen met de waarden die daar gelden en zo anders zijn dan die van de overheid en de markt. Waarden als solidariteit, samenwerking en verbondenheid. Deze sessies hebben als doel de verbinding tussen overheid, instellingen en bewonerscollectieven te versterken en worden begeleid door Marcel Kolder van het burgerinitiatief Samenkragt, onderdeel van Nederland Zorgt voor Elkaar. De thema’s die worden behandeld bij de werksessies zijn:

 • Cultuur (samen theater maken)
 • Welzijn (samen met jongeren)
 • Armoede (samen elkaar opvangen
 • Vluchtelingen (samen met ondernemers oplossen)
 • Gezondheid (samen sporten)
 • Voedsel (samen eten)
 • Sociaal Weefsel (samenbuurten)

 16.30 uur – 17.00 uur: Conclusie van de werksessies

Sjaak Kruis (Groenlinks). Wethouder cultuur, participatie en duurzaamheid Lelystad.

Manifest: Burgercollectieven noodzakelijk voor een vitale provincie

Deze brief sturen wij u namens vele leden van ons regionale netwerk Samenkragt, het startende netwerk van burgercollectieven en vrijwilligers in de provincie Flevoland naar de informateur en alle fracties in de Provinciale Staten.


Graag vragen wij uw aandacht voor de positie van burgercollectieven in onze provincie.

Het maatschappelijk initiatief heeft altijd een grote bijdrage geleverd aan onze samenleving en de coronacrisis heeft nog eens duidelijk gemaakt hoe mensen van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Zij herontdekken de waarde van noaberschap of gemeenschapszin. Dat er een wereld ligt tussen overheid en markt, tussen publiek en privaat. Dat is de wereld van gemeenschappen, van mensen en hun collectieven.

Helaas is het maatschappelijk initiatief in de marge terechtgekomen. Overheden hebben in het kader van de verzorgingsstaat vele maatschappelijke taken naar zich toegetrokken, en daarna grotendeels overgedragen aan de markt of in het kader van de participatiemaatschappij overgelaten aan het ‘zelfredzame’ individu. De ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat de overheid en de markt de maatschappelijke uitdagingen niet (meer) alleen aankunnen.

Tegelijkertijd is een nieuwe beweging op gang gekomen, waarin lokale burgercollectieven regie nemen over hun leefomgeving. Het wordt hoog tijd dat we deze snelgroeiende beweging de plek geven die haar toekomt. Samen met de waarden die daar gelden en zo anders zijn dan die van de overheid en de markt. Waarden als solidariteit, samenwerking en verbondenheid.

Wij doen hiervoor een viertal suggesties:

 1. Wonen

Er is, onder andere door de vergrijzing, steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen. En het is van belang dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat is beter voor henzelf, maar zo kan ook het informele zorgnetwerk in stand blijven of zelfs versterkt worden. Uit onderzoek blijkt dat als 10% van de ouderen naar een levensloopbestendige woning verhuist, 20% van de vraag naar eengezinswoningen is opgelost. Ook voor jongeren (met of zonder handicap) geldt dat er een schrijnend tekort is aan voor hen geschikte woningen. Wij vragen de provincie om bewoners die zelf het initiatief nemen om hier iets in te betekenen actief te ondersteunen. Collectieve woonvormen zijn een onmisbare schakel in een gezonde volkshuisvesting.

 • Leefbaarheid

Voor provincies is de leefbaarheid van steden én platteland van groot belang. Deze moet in samenhang bezien worden. Bewoners van deze steden en dorpen kunnen een grote rol spelen in het behoud en de versterking van de leefbaarheid van hun woonomgeving. Zij weten wat er nodig is, en zijn in staat om geïntegreerd te werken aan vergroening, behoud van voorzieningen en gemeenschapsvorming. Wij verwachten van de provincie dat zij wijk- en dorpsorganisaties, zeker wat betreft kennisdeling, hierin bijstaat.

Graag ook uw aandacht voor het verdwijnen van huisartsenpraktijken op het platteland, met alle gevolgen van dien, waardoor de leefbaarheid met name voor oudere en minder mobiele inwoners afneemt

 • Brede welvaart en kwaliteit van leven

Sinds 2015 heeft het begrip ‘Brede welvaart’ langzaam zijn intrede gedaan binnen de overheidswereld. In feite een nieuw jasje voor wat vroeger duurzame ontwikkeling werd genoemd. Consequentie is wel dat het hiermee een economische connotatie heeft gekregen. Het gaat ons, in algemene zin, om een maatschappelijke vooruitgang; een brede kijk op het leven, breder dan alleen de economie. Over samenwerken, cultuur, permanente educatie, de natuurbeleving. Wij vragen aandacht voor de sociale aspecten waarbij voor de provincie het perspectief van de inwoner centraal gaat staan en niet het beleid of de instituties.

 • Gezondheid

Het is mede een taak van de provincie om het haar inwoners mogelijk te maken een zo goed en zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Dit wordt onder ander geregeld in regionale gezondheids- en preventieakkoorden. Hierbij zijn tot dusver bewoners en hun collectieven maar mondjesmaat betrokken. Maar gemeenschappen spelen hierin juist een belangrijke rol: (on)gezond gedrag is voor een groot deel aangeleerd gedrag. Zorgzame gemeenschappen, waarin de onderlinge hulp en ondersteuning is geregeld, zijn op termijn gezondere gemeenschappen.

Wij zouden het op prijs stellen als het nieuwe College bij het vormgeven van het beleid met de burgercollectieven in de provincie in gesprek gaat. Wij faciliteren graag deze gesprekken met onze provinciale partners als Flever, de provinciale organisatie voor Krachtige samenleving, en onze kennispartners Nederland Zorgt voor Elkaar en de Ella Vogelaar Academie.

Hoogachtend,

Marcel Kolder, voorzitter SamenKragt, info@samenkragt.nl

Een energievolle fijne samenkragt in 2023

Het was een bewogen jaar. Corona en onze gezondheid, een oorlog in Oekraïne, energiearmoede, een haperende economie. Betrokken inwoners en vrijwilligers als jullie zijn zo enorm belangrijk geweest in het afgelopen jaar. En zorgden voor lichtpuntjes in het duister voor sommige mensen. En juist daarom wensen we iedereen die betrokken is bij onze community een energievolle fijne Samenkragt in 2023. Wij van Samenkragt gaan ons op diverse manieren inzetten voor onze samenleving, voor burgerinitiatieven en collectieven, voor buurten en wijken, en vooral voor de mensen in onze omgeving. Tot ziens in 2023.

Marcel, Michelle, Oebele en Robert

Back to the future, deden we het vroeger beter?

We moeten ons de vraag stellen hoe we de inrichting van onze maatschappij het komende decennium gaan inrichten en fundamenteel aanpassen om de personele uitdagingen van de 21ste eeuw te omarmen. Transities zijn mensenwerk. We moeten zelf aan de slag.

In Nederland zijn 1 miljoen mensen bezig bezig met vrijwilligerswerk bij burgerinitiatieven, van zorg en welzijn tot aan energie, voedsel en cultuur en onderwijs. Het tegengaan van armoede of de opvang van vluchtelingen. Daar zit veel positieve verander-energie. Bij broodfondsen, zorgcoöperaties, energiecoöperaties en voedselcoöperaties. Er ontstaat daardoor een nieuwe balans tussen markt, overheid en burger. Want burgers gaan het blijkbaar zelf doen. Ze zoeken het in burgerraden en anderszins. We ontdekken dit meer en meer in de hoge maatschappelijke veerkracht die er al is. Hoe we met elkaar vluchtelingen uit Oekraïne opvangen bijvoorbeeld, of hoe in diverse wijken door bewonerscollectieven de oplossingen allang bedacht zijn. Samenkragt biedt kansen voor maatschappelijke veerkracht. We moeten meer voor elkaar gaan zorgen. Zelfregie en samensturing. De welzijn- en zorgtransitie kan in die zin niet zonder sociale transitie. Het is eigenlijk vooruit naar vroeger. Back to the future. Toen de huisarts in het dorp eigenlijk alles wist of regelde (en de dominee en de directeur van de school, hoor ik nu denken). Deze mensen zaten nog in de dorpsnetwerken van toen. Maar nu zitten juist de bewonerscollectieven in die netwerken van nu. Het sociaal weefsel ontstaat niet anders, maar organiseert zich anders. Ook digitaal met deze community als poging verbinding te leggen.

Lancering van onze nieuwe community-tool Samenkragt op SamenBuurten Festival

Maandag 14 november is het SamenBuurtenFestival in de Kunstlinie in het centrum van Almere.

Het kennis- en verbindingsfestival Samen Buurten wordt georganiseerd om een belangrijke stap vooruit te zetten, verbindingen te creëren, elkaar te inspireren én om een beweging op gang te krijgen in het realiseren én behouden van sociale en vitale buurten.
Met interessante keynotes en meer dan twintig inspirerende én gevarieerde sessies op tal van vraagstukken, met accenten op onder meer buurtgericht werken, buurtprojecten, preventie en gezondheid, inclusiviteit, burgerparticipatie en de buurt van de toekomst. #community#gezondheid

Meer informatie of (gratis) aanmelden? https://lnkd.in/eAB9tTGt

Flevolands onderzoek over krachtige samenleving

De stichting Stadmakerij heeft in 2022 een onderzoek gepubliceerd over de route naar een krachtige samenleving. Samenkragt werkte daaraan mee. Een krachtige samenleving is gebaat bij initiatief-overstijgende samenwerking tussen burgers, overheden, instellingen en bedrijven. Met name overheden kunnen op dat punt hun verantwoordelijkheid nemen. Hier ligt een stevige link met bestuurlijke vernieuwing.

Het onderzoek over een krachtiger samenleving kun je hier downloaden.  

http://www.stadmakerij.nl/wp-content/uploads/2021/08/20210812-Flevoland-naar-een-krachtiger-samenleving-DEF.pdf

Samenkragt wordt nu getest

Een eerste groep van vrijwilligers test vanaf 15 september nu de website. We zijn hier erg dankbaar voor. Tenslotte wordt de website daarmee beter en toegankelijker. Een aantal dingen zijn al omhooggekomen. De kleur van het lettertype is donkerder geworden ivm leesbaarheid. Tevens is het lettertype iets groter geworden. Er zaten nog wat Engelse termen in de menu’s, die zijn als het goed is nu allemaal vertaald. En ook belangrijk, de inschrijving is vereenvoudigd. In versie 1.2 zullen we de site verder optimaliseren aan de hand van een accessibility menu. Tips en advies stuur je naar info@samenkragt.nl